Splošni pogoji uporabe spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Namen teh splošnih pogojev uporabe je določiti pogoje uporabe spletišča Artopolis.si in vseh njegovih podstrani (v nadaljevanju tudi Artopolis).

Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalke_ce in / ali uporabnice_ke spletne strani Artopolis, vseh podstrani spletne strani Artopolis in vseh povezanih strani.

Spletišče artopolis.si je dostopno na svetovnem spletu na www.artopolis.si in beta.artopolis.si ter vseh drugih podstrani v obliki ime-podstrani.artopolis.si.

Izrazi, uporabljeni v teh pogojih in ostalih navodilih in pravilnikih spletišča Artopolis.si, imajo naslednji pomen:

Sistem Artopolis je celosten skupek avtorskih pravic in zbirke pogodb o neizključnem prenosu avtorskih pravic objavljenih umetniških del in njihovih digitalnih fotografskih upodobitev ter avtorskih pravic in izvorne kode Portala Artopolis in vseh pripadajočih modulov, vizualnih vmesnikov, celostne grafične podobe, podpornega programja, podatkov v podatkovnih bazah, logikah spletnega mesta in ostalih jedrnih segmentov spletnega portala Artopolis in ostalih sistemskih rešitev implementirane kode, kjer ne gre za oblike odprte kode, vendar ne izključujoče vse sistemske implementacije odprtokodnih rešitev v namenske, celostne segmente kode in njene logike, potrebne za delovanje spletnega portala.

Portal Artopolis je del Sistema Artopolis, ki pomeni zaključeno celoto funkcij in vsebin, ki so potrebne, da se izvedejo vse opravila, ki so vezana na tip Uporabniškega računa Uporabnice_ka.

Uporabniški račun je del Sistema Artopolis, ki glede na tip, status in obliko računa pomeni zaključeno celoto dovoljenj, ki so potrebna zato, da se v skladu s Splošnimi pogoji portala lahko uporablja vse funkcije Sistema Artopolis, glede na obliko uporabniškega računa.

Tipi uporabniškega računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, glede na izbrano preferenco spola uporabnice_ka so:

- Ljubitelj oz. Ljubiteljica oz. Ljubitelj_ica umetnosti,

- Umetnik oz. Umetnica oz. Umetnica_k,

- Zbiratelj oz. Zbirateljica oz. Zbiratelj_ica in

- Administrator oz. Administratorica oz. Administrator_ica.


Statusi računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, glede na izbrano preferenco spola uporabnice_ka so:

- Nepreverjen oz. Nepreverjena oz. Nepreverjen_a,

- Preverjen oz. Preverjena oz. Preverjen_a,

- Zamrznjen oz. Zamrznjena oz. Zamrznjen_a,

- Blokiran oz. Blokirana oz. Blokiran_a in

- Deaktiviran oz. Deaktivirana oz. Deaktiviran_a.


Obliki uporabniškega računa, katerih dovoljenja so definirana v Splošnih pogojih, in ki izražata posedovanje oz. neposedovanje uporabniške licence za napredno uporabo Sistema Artopolis, sta:

- Premium račun in

- Navaden račun.


Uporabnica_k je fizična oseba, ki se na Portalu Artopolis identificira z e-poštnim naslovom, ki hkrati služi kot uporabniško ime, geslom in drugimi, v Splošnih pogojih in glede na Tip računa predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja s Splošnimi pogoji in jih sprejema ter uporablja portal Artopolis v poslovne in/ali izobraževalne namene iz naslova lastne dejavnosti.

Delo je vsak digitalni zapis v podatkovni bazi Sistema Artopolis, ki je na Portalu Artopolis klasificiran z vsemi, v Splošnih pogojih predpisanimi identifikacijskimi sredstvi.

Licenca je pravica do uporabe Sistema Artopolis glede na omejitve, ki jih določa Vrsta licence.

Vrsta licence je opredelitev nabora funkcij Sistema Artopolis, ki jih upravljavec lahko glede na omejitve, ki jih določajo ti pogoji, koristi.

Licenčna pogodba je pogodba, s katero lastnik kot dajalec licence na upravljavca prenese Licenco.

Licenčnina je znesek, ki ga mora upravljavec plačevati za koriščenje licence Sistema Artopolis, razen če je v teh pogojih drugače definirano.

Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene Licenčno pogodbo in se zaveže plačevati Licenčnino, kot je opredeljena v teh pogojih.

Funkcija prodaje in nakupa je del Sistema Artopolis, ki pomeni zaključeno celoto opravil, ki so potrebne zato, da se v skladu s pravili in aktualno zakonodajo izvajajo transakcije med Uporabnicami_ki Portala Artopolis.

Program Tržni analitik je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

Program Generator umetniških izjav je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

Aplikacija Artopolis je del Sistema Artopolis in predstavlja zaključeno celoto programske opreme, ki je v odvisnem razmerju do Sistema Artopolis na način, definiran v teh pogojih.

Administrator upravljavca je Uporabnica_k, ki lahko v imenu upravljavca vzdržuje in ureja vse zadeve v zvezi z delovanjem Sistema Artopolis in izvaja podporo uporabnicam_kom Portala Artopolis.

Podpora uporabnicam_kom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabnicami_ki in upravljavcem Sistema Artopolis.


II. OBISKOVALKA_EC IN UPORABNICA_K

Obiskovalka_ec spletnega portala je vsaka oseba, ki obišče spletišče Artopolis, ki ni nujno registrirana kot uporabnica_k spletnega portala. Uporabnica_k spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletišča registrirala na spletišču Artopolis in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletišča.


III. SPECIFIČNA PRAVILA IN NAVODILA POSAMIČNIH STORITEV

Dodatna pravila in navodila v povezavi s specifičnimi storitvami in splošni pravilnik uporabe spletišča Artopolis.si so navedeni na straneh spletišča Artopolis.si pri posameznih storitvah ter v zavihku Pogoji uporabe. S sprejemom splošnih pogojev obiskovalka_ec oz. uporabnica_k sprejema tudi ta specifična pravila in navodila.


IV. SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV

Z uporabo spletišča Artopolis obiskovalka_ec sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen_a in se z njimi strinja.


V. NEPRIMERNA VSEBINA ZA MLADOLETNE OSEBE

Spletišče Artopolis.si med drugim omogoča nalaganje vsebine, ki ni primerna za mladoletne osebe. Predstavljeno je veliko število umetniških del, ki niso cenzurirana. Takšna dela lahko vključujejo goloto ali kakšno drugačno vsebino, ki jo nekatere osebe obravnavajo kot žaljivo. Starši oz. skrbnikce_ki mladoletnih otrok so samostojno odgovorne_i do katerih vsebin dostopa njihov otrok na spletišču Artopolis.


VI. OBVEZNA UPORABA DOLOČENIH PROGRAMSKIH VMESNIKOV

Spletišče Artopolis.si za svoje delovanje uporablja Javascript, ki ge je za uporabo portala potrebno vključiti. To je samodejno že vključeno v večini brskalnikov, v nasprotnem primeru oz. v primeru, da bi delovanje Javascripta izklopili, uporaba portala ni mogoča.


VII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 1. 9. 2019.

Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve pogojev preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu so spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji samodejno obvezujoči za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer so navedeni splošni pogoji in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 27. oktober 2020


Pravilnik zasebnosti spletišča Artopolis.si

I. VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Informacije o lastniku spletne strani:

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode Sistema Artopolis in vseh pripadajočih modulov, programov podatkov v podatkovnih bazah, logikah spletnega mesta in ostalih jedrnih segmentov spletnega Portala Artopolis in ostalih sistemskih rešitev implementirane kode, kjer ne gre za oblike odprte kode, vendar ne izključujoče vse sistemske implementacije odprtokodnih rešitev v namenske, celostne segmente kode in njene logike, potrebne za delovanje spletnega Portala Artopolis je Matej Tomažin, Samozaposleni v kulturi, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična številka: 2590352000.

Informacije o upravljavcu spletne strani:

Upravljavec in skrbnik Sistema Artopolis je Zavod za razvoj in raziskave kulturnega področja Artopolis, Male Braslovče, Male Braslovče 10b, 3314 Braslovče, matična številka: 8624852000. 

Kontaktni podatki upravljavca: +386 (0) 69 916 219, info@artopolis.si.

Kontakt osebe, ki je pooblaščena za varstvo podatkov: varstvopodatkov@artopolis.si.

Informacije o obdelovalcu osebnih podatkov:

Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnice_ka spletišča, pridobljene s privolitvijo ob registraciji na spletišču artopolis.si ali ob prijavi v spletišče artopolis.si, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta; Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1), Ur. l. RS št. 94/07).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznice_ka, da se lahko njeni_govi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznice_ka je lahko pisna, ustna ali tudi z elektronskimi sredstvi.

Ob vsakokratnem obisku spletne strani Artopolis se na našem spletnem strežniku samodejno shranjujejo: interna zgodovina obiska strani sej uporabnic_kov, IP naslov naprave in morebitna lokacija ter informacije o sistemu in brskalniku uporabnic_kov.

Svetovni splet deluje na tak način, da se na spletnih strežnikih, kjer je ustanovljena spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletne strani. Upravljavec spletne strani artopolis.si zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne združuje ali povezuje z ostalimi podatki.

Na spletni strani artopolis.si bo omogočeno glasovanje preko glasovalnic oz. »srčkov«, ki so vezani na IP in uporabniški račun. Z izvedbo uporabničinega_kovega glasovanja upravljavec pridobi informacije kateri uporabnica_k je glasoval ter kdaj.

Namen postopkov zbiranja podatkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij ter na tak način preprečiti nepooblaščene dostope, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih podatkov in s tem povezanih storitev.

Na naši spletni strani je omogočena tudi prijava na obveščanje o novostih in dejavnostih spletne platforme Artopolis in njenih partnerskih projektov preko e-pošte. Pri naročanju na ta sporočila upravljavec poleg pridobljenih podatkov zaradi obiska spletne strani obdeluje tudi vaše ime, priimek in e-poštni naslov, ki ga vpišete v spletni obrazec, ter datum prijave in okviren čas. Te podatke hrani tako obdelovalec mailchimp kot tudi naš upravljavec spletne strani.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi uporabničine_kove veljavne privolitve (člen 6(a) Uredbe (EU) 2016/679). Ob vpisu zahtevanih podatkov uporabnica_k označi, da soglaša, da upravljavec spletne strani Artopolis vnesene podatke uporablja za namen obveščanja o novostih in dejavnostih spletne platforme Artopolis in njenih partnerskih projektov preko e-pošte. Če uporabnica_k tega soglasja ne poda, upravljavec strani ne bo pošiljal obvestil na uporabničin_kov e-poštni naslov in ne bo zbiral niti obdeloval naslova e-pošte ter ostalih podatkov uporabnice_ka.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, sporočanje, širjenje, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Prejete osebne podatke upravljavec shrani le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena se ti podatki izbrišejo, uničijo ali anonimizirajo.

Vaše osebne podatke posredujemo na podlagi soglasja uporabnice_ka spletišča Artopolis.si oglaševalskim in družbenim omrežjem, kot je opisano v razdelku NAMENI OBDELAVE in PIŠKOTKI, in sicer poimensko:

Google Ireland Limited (registrska številka: 368047), s sedežem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; politika zasebnosti družbe je na voljo na tej povezavi.

Facebook Ireland Limited, s sedežem v 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; politika zasebnosti družbe je na voljo na tej povezavi.

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, s sedežem v 675 Ponce de Leon Ave. NE, Atlanta, Georgia 30308, ZDA; politika zasebnosti družbe je na voljo na tej povezavi.


II. NAMENI OBDELAVE

Artopolis bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v tem pravilniku.

Nameni za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke so opredeljeni spodaj. Artopolis lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:

komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja (sem spadajo zlasti obvestila v zvezi s projektom Artopolis, odgovarjanja na vaša povpraševanja, oddanih preko spleta ali na tiskanih obrazcih, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu in anket, namenjenih raziskavi uporabnc_ikov Artopolisa);

za namene tržne komunikacije (sem spadajo obvestila o novih storitvah oz. nadgradnjah obstoječih storitev in dogodkih, ki jih organizira Artopolis ter prijava na naše novice);

za namene tržne komunikacije, na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb. Uporaba nekaterih osebnih podatkov nam pomaga, da našo komunikacijo z vami prilagodimo, tako da bi bila za vas čimbolj zanimiva in uporabna. Na podlagi določenih osebnih podatkov posameznike razvrstimo v skupine, kar pomeni, da vsaka tako ustvarjena skupina prejema z naše strani tržna sporočila z drugačno vsebino. Pri samem razvrščanju spremljamo tudi posameznikovo aktivnost. Tržno komunikacijo s prilagojenimi oz. individualiziranimi ponudbami bomo izvajali le na podlagi vašega izrecnega soglasja in

za potrebe statističnih analiz. Za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajamo analize uporabe naše spletne strani, kar predstavlja naš zakoniti interes po ohranjanju in/ali izboljševanju našega poslovnega uspeha.


III. PIŠKOTKI

Z obiskom in uporabo spletne strani Artopolis soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov. Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna mesta shranijo v naprave uporabnic_kov, s katerimi dostopajo do interneta.

Poznamo različne vrste piškotkov:

Začasni piškotki ali piškotki seje: so iz računalnika odstranjeni, ko zaprete brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, npr. elementov v nakupovalnem vozičku.

Trajni piškotki ali shranjeni piškotki: v računalniku ostanejo tudi, ko zaprete brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje informacij, npr. vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete določeno spletno mesto. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki: so s spletnega mesta, ki si ga ogledujete, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke včasih uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko naslednjič obiščete to mesto.

Drugi piškotki: so iz oglasov drugih spletnih mest (npr. pojavnih oglasov ali reklamnih trakov) na spletnem mestu, ki si ga ogledujete. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za sledenje vaši rabi spleta za tržne namene. Številni ponudniki izdelkov in storitev ter digitalne_i zlonamernice_eži uporabljajo tovrstne informacije ter tako zlorabljajo funkcijo piškotkov in nadlegujejo uporabnice_ke interneta.

Tako je omogočeno uveljaviti nastavitve, ki jih je uporabnica_k že vnesel, brez da bi moral podatke vnašati vnovič. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnica_k. Te piškotke je mogoče po želji omejiti ali onemogočiti.

Z uporabo piškotkov spletno mesto Artopolis zbira naslednje podatke: HTTP zahteve uporabnice_ka, Informacije o brskalniku in sistemu, lokacijo, čas obiska in uporabničino_kovo pomikanje po spletišču (čas in zaporedje obiskanih strani in podstrani.

__utma in __utmb – Ti piškotki se uporabljajo za shranjevanje informacij, na primer, kdaj se je zgodil vaš trenutni obisk, ali ste že bili na spletnem mestu in katera spletna stran vas je napotila na spletno stran.

__utmc – Ti piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov, vendar bodo z IP-naslovom vašega računalnika vedeli, od kod na svetu dostopate do interneta.

__utmv in __utmz – Google podatke, ki jih ti piškotki zbirajo, shrani na strežnike v Združenih državah Amerike. Google lahko te podatke posreduje tretjim osebam, kadar to zahteva zakon ali kadar te tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu.

has_js – Piškotek, ki spletnemu mestu artopolis.si pove ali imate vključen Javascript v nastavitvah brskalnika. Omogoča, da se vašemu brskalniku vsebina posreduje na primeren način. Piškotek se izbriše, ko zaprete brskalnik.

Simple_cookie_compliance_dismissed – Piškotek, ki ga namesti spletno mesto artopolis.si. Piškotek spletnemu mesto pove, da ste se strinjali z uporabo piškotkov. Piškotek se izbriše po treh mesecih po namestitvi.

_ga – Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za razlikovanje med uporabnicami_ki in sejami. Piškotek se posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo Google Analytics. Piškotek se izbriše 2 leti po namestitvi.

_gat – Piškotek storitve Google Analytics. Piškotek se uporablja za uravnavanje števila poslanih zahtevkov Google Analytics. Piškotek ne vsebuje informacij o uporabnici_ku. Piškotek se izbriše 10 minut po namestitvi.

Pri piškotkih kot obdelovalec podatkov deluje Google s storitvijo Google analytics, ki nam omogoča anonimno spremljanje gibanja obiskovalk_cev po spletnem mestu. Povezava do obrazložitve delovanja Google analytics najdete tukaj.


IV. ODJAVA

Da bi obiskovalkam_cem spletnega mesta zagotovili večjo izbiro, kako podatke zbira Google Analytics, je Google razvil dodatek za brskalnik za izključitev Google Analytics. Dodatek komunicira z JavaScript Google Analytics (ga.js), tako da ustavi pošiljanje podatkov v Google Analytics. Dodatek za brskalnik za izključitev Google Analytics ne vpliva na uporabo spletnega mesta na noben drug način.

Povezavo do dodatnih informacij o dodatku brskalnika za izključitev storitve Google Analytics lahko najdete tukaj.

Za več informacij o uporabi piškotkov v storitvi Google Analytics obiščite Googlovo spletno mesto tukaj.


V. ONEMOGOČANJE PIŠKOTKOV

Spletišče Artopolis.si za svoje delovanje in za izvajanje svojih storitev v skladu s trenutno zakonodajo potrebuje določene osnovne piškotke, ki jih ni mogoče izključiti.

Če želite omejiti uporabo ostalih, ne nujnih piškotkov, lahko to nadzirate v svojem spletnem brskalniku. Spodaj so naštete povezave do nasvetov, kako to storiti za najbolj priljubljene internetne brskalnike:

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

VI. ZUNANJE POVEZAVE

Čeprav to spletno mesto vključuje kakovostne, varne in ustrezne zunanje povezave, uporabnicam_kom svetujemo, da uporabijo lastno presojo, preden kliknejo katerekoli zunanje spletne povezave, omenjene na tem spletnem mestu. (Zunanje povezave so besedila / pasice / slike, ki jih je mogoče klikniti in vodijo na druga spletna mesta, podobno kot www.spletnomesto.si ali SpletnoMesto.)

Lastniki tega spletnega mesta kljub vsem naporom ne morejo jamčiti ali preverjati vsebine katere koli zunanje povezanega spletnega mesta. Temu primerno uporabnice_ke opozarjamo, da na lastno odgovornost klikajo zunanje povezave na tem spletnem mestu; njegovi lastniki ne morejo biti odgovorni za kakršno koli škodo ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska katere koli omenjene zunanje povezave.


VII. SKRAJŠANE POVEZAVE V DRUŽBENIH OMREŽJIH IN NA SPLETNEM MESTU

Ta spletna stran in njen upravljavec in/ali lastnik lahko preko platforme za družbena omrežja deli spletne povezave do ustreznih spletnih strani. Nekatere platforme družabnih medijev privzeto skrajšajo dolge URL-je oz. spletne naslove (to je primer: http://bit.ly/Artopolis).

Uporabnicam_kom svetujemo previdnost in dobro presojo, preden kliknejo skrajšane naslove, objavljene na spletnih straneh družbenih medijev s strani tega spletnega mesta in njenega upravljavca in/ali lastnika. Kljub najboljšim prizadevanjem, da se objavijo samo pristni URL-ji, so številne platforme družbenih medijev nagnjene k neželeni vsebini, zato to spletno mesto in njegovi lastniki ne morejo biti odgovorni za škodo ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska kakršnih koli skrajšanih povezav.


VIII. DRUŽBENA OMREŽJA

Komunikacija, udejstvovanje in dejanja, ki jih izvajajo zunanje platforme družbenih omrežij, pri katerih sodelujejo to spletno mesto in njegov upravitelj in/ali lastnik, so prilagojeni določilom in pogojem ter politikam o zasebnosti, ki jih vodi posamezna platforma družbenega omrežja.

Uporabnicam_kom svetujemo, da platforme družbenih omrežij uporabljajo vestno in preko njih komunicirajo in sodelujejo s skrbnostjo in previdnostjo v zvezi z zasebnostjo in varovanjem osebnih podatkov. Niti to spletno mesto niti njegov upravljavec in/ali lastnik ne bodo nikoli zahtevali osebnih ali občutljivih informacij prek platform družbenih omrežij in spodbujali uporabnice_ke, da osebne podatke delijo preko primarnih komunikacijskih kanalov, na primer po telefonu ali e-pošti, razen v primeru izjemnih okoliščin, kot so pozabljeno ali izgubljeno geslo do portala in določene zadeve v povezavi z individualnimi dogovori z uporabnicami_ki portala. V temu primeru bo upravljavec vedno zagotovil varen in zaseben komunikacijski kanal ter navodila za uporabo takšnega orodja.

To spletno mesto lahko uporablja gumbe za skupno rabo v družabnih omrežjih, ki pomagajo deliti spletno vsebino neposredno s spletnimi stranmi družbenih omrežij. Pred uporabo takšnih gumbov za skupno rabo uporabnicam_kom svetujemo, da to storijo po lastni presoji in upoštevajo, da lahko platforme družbenih omrežij spremljajo in shranjujejo vaše zahteve za skupno rabo spletne strani preko vašega računa na posameznem družbenem omrežju.


IX. KAKŠNE PRAVICE IMATE NAD SVOJIMI PODATKI

Pravila EU (člen 15 Uredbe (EU) 2016/679) določajo, da lahko uporabnica_k dobi od upravljavca spletne strani potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki spletne strani. V kolikor je temu tako, mu mora omogočiti dostop do njegovih osebnih podatkov in na njegovo zahtevo posredovati informacije o:

namenu obdelave;

vrsti zadevnih osebnih podatkov;

uporabnicah_kih ali kategorijah uporabnic_kov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnice_ke v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

obdobju hrambe osebnih podatkov kadar je to mogoče ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

obstoju pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoju pravice do ugovora taki obdelavi;

viru informacij kadar te niso zbrane pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo;

obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov v skladu s členi 16, 17, 18, 20, 21 in 22 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pod določenimi pogoji:

popraviti osebne podatke,

izbrisati osebne podatke,

omejiti obdelavo osebnih podatkov,

zagotoviti prenosljivost podatkov in

upoštevati ugovor zoper avtomatizirano obdelavo, zoper neposredno trženje in zoper obdelavo, ki se izvaja le na podlagi zakonitih interesov upravljavca ali nujnosti za izvajanje nalog v javnem interesu.

Če imate na tem spletnem mestu račun ali ste pustili komentarje, lahko zahtevate od upravljavca spletne strani, da prejmete izvoženo datoteko osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, vključno z vsemi podatki, ki ste nam jih posredovali.

Zahtevo je možno zavrniti, če niso izpolnjeni osnovni pogoji za seznanitev (npr. ker ne gre za osebne podatke), če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana ali če so v ustavi, mednarodnih aktih ali področnih zakonih določene posebne izjeme.


X. AVTORSKE PRAVICE

Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je lastnik portala, in katero lahko pod določenimi pogoji uporabljajo upravljavec portala in druge osebe, če imajo sklenjeno veljavno licenčno pogodbo z lastnikom portala.

Kot taka je celotna vsebina predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorsko, pravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila, slik in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporabnicam_kom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki.

Če obiskovalka_ec ali uporabnica_k posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, samovoljno, neizključno in teritorialno neomejeno prenaša naslednje materialne avtorske pravice:

- reproduciranja,

- prenašanja,

- javnega prikazovanja,

- dajanja na voljo javnosti in

- distribucije


in za celotno časovno obdobje, v katerem se te vsebine nahajajo na spletišču Artopolis.si, dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva za splošno promocijo takšnega gradiva, če gre za digitalne fotografije in/ali reprodukcije avtorskih umetniških del, ki so bile z namenom promocije in deljenja teh vsebin naložene na Artopolis s ciljem promocije umetniške produkcije avtorice_ja in vsesplošnega povišanje medijske, spletne in fizične prisotnosti avtoričinih_jevih umetniških del ter posredno promocijo portala preko vseh digitalnih, tiskanih in ostalih distribucijskih medijev.


XI. SKLEPNO

Upravljavec spletne strani se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnic_kov spletne strani Artopolis. Podatke, ki jih bo zbral bo uporabljal izključno za namen, za katere so bili posredovani s strani uporabnic_kov spletnega mesta. Zbranih podatkov ne bo razkril tretjim osebam razen če zakon ne določa drugače. Storjeno bo vse kar je v moči upravljavca, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Vprašanja v zvezi z varstvom podatkov lahko pošljete na naš e-poštni naslov.


XII. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA ZASEBNOSTI

Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

Z uveljavitvijo tega previlnika prenehajo veljati predhodni pravilniki o zasebnosti spletišča Artopolis.si.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 27. oktober 2020


Pravilnik za uporabnice_ke spletišča Artopolis.si

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ta pravilnik ureja splošne pogoje in navodila uporabe spletišča Artopolis.si za uporabnice_ke spletišča.

Namen tega pravilnika je vzpostaviti temeljna načela, ki so obvezujoča za vse uporabnice_ke portala, z namenom zagotoviti spoštljivo, profesionalno in enakopravno okolje za vse uporabnice_ke spletišča Artopolis.si.


II. NAVAJANJE OSEBNIH PODATKOV

Vse_i uprabnice_ki, ki na spletišču Artopolis.si ustvarijo račun in profil se zavezujejo, da bodo vse svoje osebne podatke navajali točno in jamčijo za resničnost vseh navedenih podatkov na način:

Navajanje Imena in Priimka, ki se med drugimi uporablja kot javen podatek na portalu Artopolis, ne sme vsebovati drugih vsebin, kot so nadimki, psevdonimi ali druge besede, ki niso del osebnega imena uporabnice_ka.

Navajanje lažnih ali nepravilnih naslovov je prepovedano. Vsi podatki o naslovu uporabnice_ka so namenjeni nemotenem delovanju avtomatiziranega sistema prodaje in promocije, predvsem izračunom poštnine in komunikacijo upravljavca in/ali lastnika portala s pogodbenimi kurirskimi službami in dostavljavci ter vzpostavitvijo dogovorov in dovoljenj za uporabo in promocijo avtorskih del uporabnic_kov s strani upravljavca in/ali lastnika portala.

Primer spornega dejanja:

Uporabnica_k z imenom Nika Hram pri vpisu svojega osebnega imena vpiše Nika Nikica Hram.

V primeru, da bi želeli spletišče Artopolis uporabljati pod svojim umetniškim psevdonimom ali imenom umetniške znamke, je za to mogoče nastaviti v Nastavitvah profila v zavihku Osnovne nastavitve.

To pravilo je vzpostavljeno z namenom zagotavljanja resničnosti naših uporabnic_kov in preprečevanju zlonamerne uporabe spletišča Artopolis.si.


III. AVTORSKE PRAVICE IN NALAGANJE AVTORSKIH DEL

Spletišče Artopolis.si vsem uporabnicam_kom nudi brezplačno orodje za izdelavo spletnega portfolija, promocijo in prodajo lastnih umetniških del.

Izključno prepovedano je nalaganje tujih avtorskih del, pri čemer je pomembno razlikovanje med avtorskimi pravicami uporabe in prikazovanja samega umetniškega dela in avtorskimi pravicami uporabe in prikazovanja fotografije ali digitalno ustvarjene slike umetniškega dela.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

Umetnice_ke, ki na portal naložijo katerokoli avtorsko delo, z izrecno privolitvijo potrdijo, da so avtorice_ji tako fotografske oz. digitalno ustvarjene oz. druge oblike upodobitve samega dela, kot tudi avtorice_ji dela samega, in si tako lastijo vse potrebne materialne avtorske pravice umetniškega dela.

Primer spornega dejanja:

Avtor_ica naloži delo, ki ga je sam_a ustvarila, s čimer je lastnica_k vseh materialnih avtorskih pravic nad delom, vendar prosi tretjo osebo (fotogarf_inja), da ustvari fotografsko upodobitev dela. V primeru, da avtor_ica in fotogarf_inja nimata urejenega medsebojenga dogovora, da lahko avtorica samovoljno uporablja fotografske upodobitve ter s tem namenom nimata urejenega nobenega dogovora o prenosu potrebnih avtorskih pravic, je nalaganje takšnih vsebin na portal s strani avtorice_ja izrecno prepovedano.

To pravilo je vzpostavljeno z namenom spoštovanja avtorskih pravic in avtorskega dela vseh umetnic_kov in predvsem ostalih poklicev, ki pri umetniškem procesu idejno in/ali konkretno sodelujejo. Cilj je transparentno in enakopravno razumevanje in razpolaganje z avtorskimi pravicami in intelektualno lastnino ter zagotovitev pravičnega medsebojnega sodelovanja vseh posameznic_kov, ki delujejo na kulturnem področju ali so z njim na katerikoli način povezani.


IV. NALAGANJE VSEBIN Z VGRAJENIMI METAPODATKI

Spletna stran Artopolis svojim uporabnico_kom omogoča nalaganje slikovnih vsebin, pri čemer uporablja posebne algoritme za odstranjevanje vseh meta podatkov iz takšnih vsebin. Ker zaradi spreminjajoče se narave digitalnih datotečnih oblik za shranjevanje slikovnih vsebin ni vedno mogoče zagotoviti popolne odstranitve vseh metapodatkov, vsem uporabnicam_kom svetujemo, da se pri nalaganju slikovnih vsebin na spletno mesto izogibajo nalaganju vsebin z vgrajenimi metapodatki o lokaciji (EXIF GPS), saj zgolj s tem lahko zagotovijo popolno odstranitev vseh podatkov.

V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da obiskovalke_ci spletnega mesta prenesejo in izvlečejo vse podatke o lokaciji iz slik na spletnem mestu, za kar upravljavec in/ali lastnik ne moreta odgovarjati.

To pravilo je vzpostavljeno z namenom zagotavljanja varovanja osebnih podatkov uporabnic_kov in preprečevanju zlonamerne uporabe spletišča Artopolis.si.


V. NESPOŠTOVANJE PRAVIL IN NAVODIL

V primeru, da se izkaže, da umetnica_k kateregakoli izmed navodil in pravil iz tega pravilnika ni spoštoval_a, bodisi zavestno ali iz malomarnosti oz. nepozornosti, si pridržujemo vse pravice za sankcije profila, opisane v naslednjih členih tega pravilnika in na način, kot določa ta člen pravilnika.

Pri vsaki kršitvi bo vzpostavljena komunikacija preko e-pošte, ki jo je uporabnica_k podal pri registraciji profila, kjer bo uporabnici_ku poslano opozorilo za odstranitev spornih vsebin oz. prilagoditev vseh vsebin, ki ne ustrezajo oz. so v nasprotju s tem pravilnikom ali katerimkoli dokumentom, ki ureja pravice in dolžnosti uporabnic_kov in vse ostale medsebojne odnose uporabnic_kov in upravljavca in/ali lastnika portala.

Upravljavec in/ali lastnik v komunikaciji z uporabnice_kom podata časovni okvir, v katerem je potrebno s strani uporabnice_ka zahtevane spremembe izvesti. Izjema so večja neskladja, kjer je bila s strani upravljavca in/ali lastnika portala ugotovljena nedvoumna zlonamernost do uporavljavca in/ali lastnika portala, drugih uporabnic_kov portala oz. zavestna kršitev teh pravil s strani uporabnice_ka. V tem primeru si upravljavec in/ali lastnik portala pridržujeta pravico, da nemudoma sporne vsebine odstranita oz. spornemu uporabniškemu računu preprečita dostop do portala brez predhodnega opozorila in upravljavec in/ali lastnik uporabnico_ka obvestita po e-pošti po izvedbi sankcije.

Če se uporabnica_k v podanem časovnem okviru ne odzove, si upravljavec in/ali lastnik pridržujeta vse pravice po izvajanju sankcij profila, glede na nivoje spornosti, opredeljene v naslednjih členih.

Upravljavec in/ali lastnik portala si pridržujeta pravico do samovoljne presoje spoštovanja teh pravil in navodil s strani uporabnic_kov spletišča artopolis.si, vendar bo pri vsaki odločitvi vedno podan jasen in utemeljen razlog s strani upravljavca in/ali lastnika portala.


VI. ZAMRZNITEV PROFILA IN UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Za manjša vsebinska in/ali formalna neskladja uporabe spletišča artopolis.si se uporabnici_ku posreduje opozorilo, za katerega ima 7 dni časa, da napako oz. neskladje odpravi. V primeru, da v tem časovnem okviru napake oz. neskladja ne odpravi, se njen_gov profil zamrzne.

Med manjša vsebinska in/ali formalna neskladja štejejo zlasti:

nepravilna navedba osebnih podatkov, ki vpliva na delovanje prikaza uporabniškega profila in ni v skladu s tem pravilnikov, vendar ni povzročilo finančne in/ali predmetne škode upravljavcu in/ali lastniku portala,

malomarno ali površno oblikovan profil, ki negativno vpliva na izkušnjo ostalih uporabnic_kov portala in/ali krati celostno podobo spletišča Artopolis.si,

uporaba in objava neresničnih, lažnih ali morebitno zavajajočih vsebin.

Za večja vsebinska in/ali formalna neskladja in pri sumu zlonamernega oz. malomarnega dejanja pri uporabi spletišča Artopolis.si se uporabnici_ku posreduje opozorilo, za katerega ima 3 dni časa, da napako oz. neskladje odpravi. V primeru, da v tem časovnem okviru napake oz. neskladja ne odpravi, se njen_gov profil za zamrzne.

Med večja vsebinska in/ali formalna neskladja štejejo zlasti:

malomarna ali morebitna zlonamerna navedba osebnih podatkov, ki vpliva na delovanje prikaza uporabniškega profila in ni v skladu s tem pravilnikov, vendar ni povzročilo finančne in/ali predmetne škode upravljavcu in/ali lastniku portala,

uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti, ki niso nedvoumno povezane z umetniško dejavnostjo (med drugimi objava neumetniških izdelkov, obrtne dejavnosti, masovno produciranih izdelkov za malo in veleprodajo),

ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z jasno žaljivo ali pornografsko vsebino (upravljavec in/ali lastnik portala si pridržujeta pravico do lastne presoje nad takšno vsebino, saj umetniško področje nedvoumno vključuje večji spekter izraznih zmožnosti, ki niso nujno zlonamerne ali žaljive zgolj s tema namenoma, temveč prikazujejo in opisujejo širše družbene in ostale kontekste, ki se lahko določenim osebam zdijo sporne).

Zamrznitev profila pomeni, da se sporni račun in njegov javni profil odstranita iz javnega prikaza na vseh straneh in podstraneh portala in uporabnici_ku onemogoči vso nadaljnjo interakcijo z ostalimi uporabnicami_ki in to za nedoločen čas oz. najdlje, kot določa ta pravilnik.

Če uporabnica_k v obdobju zamrznitve profila sporne vsebina in ostala neskladja uredi, se njen_gov profil in račun odmrzne, s čimer ponovno dostopa do polne funkcionalnosti spletišča Artopolis.si.

V primeru, da katerekoli ugotovljene napake, neskladja ali druga sporna dejanja in/ali vsebine tudi po 30 dneh od prejema opozorila niso odpravljene s strani uporabnice_ka, se njen_gov profil in račun za nedoločen čas blokira.


VII. BLOKADA PROFILA IN UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Za nedvoumno ugotovljena zlonamerna oz. malomarna dejanja pri uporabi spletišča Artopolis.si ter dolgoročno obstoječa neskladja, se štejejo zlasti:

omogočanje dostopa do uporabniškega računa na portalu Artopolis tretjim osebam,

poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugi_emu uporabnici_ku,

uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnic_kov,

uporaba javnih podatkov portala za namene oglaševanja po elektronski pošti in/ali pošiljanja verižne komunikacije,

namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnic_kov portala in

kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnic_kov.

Če je pri pregledu portala ugotovljeno katerikoli od zgornjih dejanj, se uporabničin_kov profil in račun nemudoma in za nedoločen čas blokira.

Blokada profila pomeni, da se sporni račun in njegov javni profil za nedoločen čas odstranita iz javnega prikaza na vseh straneh in podstraneh portala in uporabnici_ku popolnoma onemogoči vso nadaljnjo interakcijo z ostalimi uporabnicami_ki. V temu primeru se uporabniški račun in e-pošta obdelujeta za nedoločen čas v anonimizirani obliki za namen preprečevanja nadaljnjih zlonamernih oz. malomarnih dejanj uporabnice_ka in hranita v registru zlonamernih uporabnic_kov.


VIII. NAMERNA FINANČNA ALI PREDMETNA ŠKODA

Za napake, neskladja in ostale nepravilnosti, ki so ugotovljene v kateremkoli delu postopka prodaje umetniškega dela avtorice_ja ali katerekoli druge tržne storitve, ki jo portal Artopolis omogoča za svoje uporabnice_ke, in ki nastanejo zaradi zavestno ali iz malomarnosti, zlasti pa:

napačno vneseni osebni podatki in podatki, potrebni za izvedbo storitev, ki jih ponuja portal Artopolis,

zavestna, zlonamerna ali malomarna uporaba tujih avtorskih del v sklopu storitve Avtomatične promocije, ki jo ponuja portal Artopolis,

nedvoumna zlonamerna dejanja in dejanja iz malomarnosti, pri katerih je vključena uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja, na katerih se nahaja izvorna koda spletišča Artopolis.si in

uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja, na katerih se nahaja izvorna koda spletišča Artopolis.si,

bosta upravljavec in/ali lastnik portala takšna dejanja prijavila pristojnim organom in izterjala odškodnino za nastalo škodo.

Uporabnice_ki so za vsa svoja dejanja, ki niso v skladu z zakonom in v določenih primerih tudi tem pravilnikom kazensko odgovorne_i, vsa kazniva dejanja na spletišču Artopolis.si bodo obravnavana v najstrožji meri in do zmožnosti zakona kazensko preganjana s strani upravljavca in/ali lastnika portala.


IX. SKLEPNO

Upravljavec spletne strani se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnic_kov spletne strani Artopolis. Podatke, ki jih bo zbral bo uporabljal izključno za namen, za katere so bili posredovani s strani uporabnic_kov spletnega mesta. Zbranih podatkov ne bo razkril tretjim osebam razen če zakon ne določa drugače. Storjeno bo vse kar je v moči upravljavca, da bodo osebni podatki zaščiteni pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Vprašanja v zvezi z varstvom podatkov lahko pošljete na naš e-poštni naslov.


X. VELJAVNOST IN SPREMEMBE PRAVILNIKA

Ta pravilnik začne veljati z dnem 1. 9. 2019.

Z uveljavitvijo tega pravilnike prenehajo veljati predhodni pravilniki o zasebnosti spletišča Artopolis.si.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe pravilnika za obiskovalke_ce in uporabnice_ke spletnega portala.

Upravljavec bo v primeru spremembe oz. dopolnitve tega pravilnika preko enega izmed komunikacijskih kanalov le-to javno objavil. Kljub temu je spremenjen oz. dopolnjen pravilnik samodejno obvezujoč za obiskovalke_ce in uporabnice_ke, zato je njihova dolžnost, da redno obiskujejo to stran, kjer je naveden pravilnik in preverijo ali je prišlo do kakšnih sprememb.

Posodobljeno: 27. oktober 2020